SJ Slotow & F Slotow & K Maponya & M Msiza & S Marobane, CC Reg # 2002/025435/23, VAT # 4150198747